Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Имуществено застраховане – онлайн

Имущество на физически лица - Застраховай се онлайн

Домашното имущество може да бъде застраховано за суми, които не превишават пазарната стойност на имуществото. Застрахователят дължи обезщетение по основното покритие за увреждане или разрушаване на имущество – пожар и природни бедствия.
Срещу допълнителна вноска в застрахователното покритие могат да бъдат включени и други рискове.

 

Имущество на юридически лица - Застраховай се онлайн

Застраховката е предназначена за обекти (производствени предприятия, организации от бюджетната сфера и др. със стопанска или нестопанска дейност), общата застрахователна сума на които е над един млн. лева.

Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в  това число:

  • дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради, оборудване (машини и съоръжения), транспортни средства (без тези с регистрационен номер, плавателни съдове, железопътни и въздухоплавателни средства), стопански инвентар, други ДМА;
  • разходи за придобиване на ДМА;стоково-материални запаси - материали, продукция, стоки, незавършено производство;други имущества - по счетоводни данни или индивидуализирани по опис.

Comments are closed.