Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Имуществено застраховане

Имущество на физически лица

Домашното имущество може да бъде застраховано за суми, които не превишават пазарната стойност на имуществото. Застрахователят дължи обезщетение по основното покритие за увреждане или разрушаване на имущество – пожар и природни бедствия.
Срещу допълнителна вноска в застрахователното покритие могат да бъдат включени и други рискове.

 

Имущество на юридически лица

Застраховката е предназначена за обекти (производствени предприятия, организации от бюджетната сфера и др. със стопанска или нестопанска дейност), общата застрахователна сума на които е над един млн. лева.

Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в  това число:

  • дълготрайни материални активи (ДМА) - сгради, оборудване (машини и съоръжения), транспортни средства (без тези с регистрационен номер, плавателни съдове, железопътни и въздухоплавателни средства), стопански инвентар, други ДМА;
  • разходи за придобиване на ДМА;стоково-материални запаси - материали, продукция, стоки, незавършено производство;други имущества - по счетоводни данни или индивидуализирани по опис.

Comments are closed.