Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Животозастраховане

Направление Животозастраховане може да бъде разделено на два основни вида застраховки.  Повече информация можете да намерите по-долу:

Договорите за застраховка Живот и Злополука се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования или на трето лице.Основна застрахователна сума – минимален размер 2000лв. / 1000 долара /1000 евро, а максимален размер  - по договаряне . По индивидуалните застраховки се застраховат здрави лица от 0 до 70 – годишна възраст.

 • Семейна спестовна застраховка – застраховат се лица – съпрузи или лица живеещи във фактическо извън брачно съжителство в застраховката се включват и децата в семейството ,включително осиновените и родените след сключване на застраховката.
 • Женитбена спестовна застраховка – застраховката се сключва върху живота на единия родител  в полза на едно дете , наричано ползващо лице.
 • Детска спестовна застраховка- застраховката се сключва върху живота на здрави деца на възраст до 22 години.
 • Рентни пенсионни застраховки -
 • Индивидуална спестовна застраховка
 • Дългосрочна застраховка "Живот" свързана с инвестиционен фонд

Защо ни е необходима здравна застраховка?

 • Финансово спокойствие за Вас и Вашите близки
 • Въпреки, че редовно плащате задължителните си здравните
  осигуровки, в случай на нужда от лечение, не го получавате в качество
  и обем, отговарящи на стандартите Ви
 • Лимитираният брой направления ограничават своевременния достъп до
  специалисти
 • Необходимост от доплащане на много разходи, невключени в клиничните пътеки
 • Нямате право да получите услуга, различна от полагащите се по здравна каса пакети
 • Записването на час при специалист с направление отнема време

Какво включват  здравните застраховки:

 • Болнично лечение
 • Извън болнично лечение
 • Здравни услуги, оказвани на бременни
 • Профилактика
 • Физиотерапия и Рехабилитация
 • Дентално лечение
 • Медицински средства
 • Услуги, свързани с битови и др. допълнителни условия