Ние работим за Вас! Над 150 вида застраховки

Опит, професионализъм, сигурност!

Други

Застраховка "Злополука"

Злополука е непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за застрахования произход, настъпило през срока на застраховката и против неговата воля, което причинява на застрахования телесно увреждане.

Видове застраховки Злополука:

 • Застраховка Туризъм в България
 • Трудова злополука
 • Злополука за спортисти
 • Рискова застраховка злополука
 • Злополука на учащи и персонал

 

Земеделски култури

Покрити рискове

Покриват се количествени щети на реколтата, настъпили в резултат на следните рискове:

 • Градушка
 • Буря
 • Проливен дъжд
 • Пожар
 • Осланяване
 • Наводнение

За есенни житни култури - допълнително покритие срещу рисковете:

 • Измръзване
 • Изтегляне
 • Киша
 • Задушаване

Сключване на застраховката

Застраховката се сключва въз основа на попълнени от кандидата за застраховане Предложение-въпросник и Опис на засетите култури по образец.

Застрахователна сума

Застрахователната сума се определя по взаимно договаряне, съобразно с очакваните добиви и пазарните условия в страната. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата.

Застрахователна премия

Застрахователната премия се определя в зависимост от площта на културата, договорената застрахователна сума на декар и тарифата за избраното покритие от рискове.
Премията може да бъде заплатена еднократно или разсрочено на вноски.

Застраховка „Товари по време на превоз” (КАРГО)

Видове:

 • Вътрешно( на територията на Р. България) - доброволно
 • Международно - задължително

 

Застраховат се товари, предмет на внос, износ и реекспорт, които пътуват на риск на Застрахования срещу загуба и/или повреда по време на техния превоз до и от всички страни в света и на територията на Република България.

Обект на застраховане могат да бъдат всякакви стоки, превозвани по силата на товарителница или друг договор за превоз с всякакъв вид признато превозно средство. Застрахователят на товара, срещу застрахователна премия, поема задължение да обезщети бенефициента на застраховката в случай на покрито съгласно условията на застрахователния договор събитие с цел да върне застрахования в икономическото състояние, в което се е намирал преди настъпването на събитието.

Застрахователната стойност се формира от фактурната стойност на товара плюс навло, разходи по товарене и разтоварване, застрахователни премии, банкови комисионни и евентуални други разходи.
Покритията по застраховката са според Институтските Карго клаузи А, В или С.Изплаща се обезщетение за пълната или частична загуба на товара в зависимост от застрахователното събитие и покритите по полицата рискове. Възстановяват се и разходи, извършени с цел спасяване и ограничаване на щетите, както и хонорари за издаване на аварийни протоколи.

Comments are closed.